Všeobecné obchodné podmienky pre on-line produkty a online-služby v prémiovej sekcii

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti  prevádzkovateľa webstránky http://www.zdravysmile.sk, obchodnej spoločnosti TZB – PLUS SK, s.r.o.,  IČO: 52827011, DIČ: 2121151351,  so sídlom: V.V. Majakovského 2361/8, Lučenec, (ďalej len „poskytovateľ“), pri poskytovaní  on-line produktov a služieb v prémiovej sekcii  webstránky http://www.zdravysmile.sk.
 2. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov a stanovujú podmienky, za ktorých poskytovateľ poskytuje užívateľom užívacie práva k on-line produktom a on-line službám vrátane platných bonusov.

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Poskytovateľ je prevádzkovateľom internetového portálu http://www.zdravysmile.sk.
 2. Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom internetových portálov podľa bodu 1 tohto článku on-line produkty (ďalej len „on-line produkty“), a on-line služby, (ďalej len „on-line služby“).
 3. Užívateľom on-line produktov a on-line služieb poskytovateľa sa na účely týchto VOP rozumejú fyzické alebo právnické osoby, ktoré užívajú alebo nakupujú on-line produkty a on-line služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP.
 4. Vznik zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká zaplatením kúpnej ceny on-line produktu a/alebo on-line služby užívateľom uvedenej na objednávke vystavenej poskytovateľom.
 5. Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
 6. Začatie používania on-line produktu a/alebo služby sa považuje za oboznámenie a vyjadrenie súhlasu užívateľa s VOP.

3. CENA ON-LINE PRODUKTOV A ON-LINE SLUŽIEB

 1. Cena za dodanie, zriadenie alebo poskytovanie on-line produktu/ov a online služby/služieb poskytovaných užívateľovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa zverejneného na internetovom portáli http://www.zdravysmile.sk.
 2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytovaný produkt a službu/y.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Po prijatí elektronickej objednávky na on-line produkt a/alebo on-line službu zaslanej priamo na internetový portál poskytovateľa http://www.zdravysmile.sk. vystaví poskytovateľ užívateľovi objednávku na sumu zodpovedajúcu cene poskytnutie on-line produktu a/alebo on-line služby podľa aktuálneho cenníka s lehotou splatnosti 7 dní. Po úhrade vyfakturovanej čiastky zašle poskytovateľ užívateľovi konečnú faktúru elektronicky na adresu uvedenú užívateľom, s čím užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Obdobie trvania prístupu sa začína dňom prijatia platby na účet poskytovateľa, najneskôr do dvoch pracovných dní po prijatí tejto platby a trvá v závislosti od charakteru vybraného on-line produktu a/alebo on-line služby.
 2. Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za ním vybraný on-line produkt/y a/alebo on-line služby aj prostredníctvom platobných systémov dodávateľa umiestnených na internetovom portáli http://www.zdravysmile.sk (bankový prevod, online platba kartou).
 • V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie užívateľom objednaného on-line produktu a/alebo on-line služby považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.
 • Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet vyhotoví a zašle užívateľovi konečnú faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí dodanie zaplateného on-line produktu a/alebo on-line služby.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť užívateľovi zaslaním na jeho elektronickú adresu uvedenú pri objednávke prihlasovacie  údaje (prihlasovacie  meno a heslo), a to do 2 pracovných dní od zaplatenia ceny za on-line  produkt a/alebo on-line službu.
 • Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v objednávke za poskytovaný on-line produkt a/alebo on-line službu najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry. V opačnom prípade sa objednávka ruší.
 • Ak v prípade žiadosti alebo z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovaného on-line produktu alebo on-line služby, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.  
 1. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom , je oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu s poskytovateľom bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvného vzťahu. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť v lehote uvedenej v tomto bode doručené na korešpondenčnú adresu poskytovateľa podľa týchto VOP alebo na emailovú adresu: zdravymile@gmail.com (odporúča sa uviesť v predmete emailu „Odstúpenie od zmluvy“). Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu je potrebné, aby užívateľ odoslal písomné vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu. Na neskoršie doručené odstúpenie sa neprihliada.
 2. Po odstúpení od zmluvy je poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi všetky platby, ktoré užívateľ uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy.
 3. Platby budú užívateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude poskytovateľovi doručené oznámenie užívateľa o odstúpení od tejto zmluvy.
 4. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký užívateľ použil pri platbe, ak užívateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 5. Ak užívateľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy užívateľ poskytovateľovi oznámil rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
 • pre používanie on-line produktov a on-line služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;
 • obsah on-line produktov a on-line služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu či prestať ich úplne poskytovať, resp. prevádzkovať; užívateľ tak môže stratiť trvalo alebo dočasne prístup k obsahu poskytovateľa a tretích osôb;
 • porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, na okamžité prerušenie a/alebo zastavenie poskytovania on-line produktu a on-line služby a na zablokovanie prístupu užívateľa k takémuto produktu a/alebo on-line službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom, ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 1. Užívateľ súhlasí, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa on-line produkt v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si ich dodržiavanie.
 2. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri objednávke on-line produktu a/alebo on-line služby pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
 3. Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je užívateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 

 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť za odplatu používať on-line produkty a on-line služby uvedené v bodoch 2 ods. 2 VOP v súlade s týmito VOP, pričom poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do týchto on-line produktov a on-line služieb a/alebo VOP.
 2. Zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetových portáloch uvedených v bode 2 ods. 1 VOP alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa.
 3. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní on-line produktov a on-line služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
 4. Užívateľ má právo zmluvu s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných on-line produktov a on-line služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line produktov a on-line služieb z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.
 6. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo všetkých on-line produktoch a on-line službách reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

7. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽA ZA VADY A ZA ŠKODY

 1. Poskytovateľ:
 • upozorňuje Užívateľa, že informácie poskytované prostredníctvom on-line produktov a on-line služieb, predstavujú zo strany Poskytovateľa, predovšetkým snahu o informovanie Užívateľa o jeho možnostiach prevencie zubného kazu a iných ochorení ústnej dutiny, ďalej o vzdelávanie o jeho ústnom zdraví
 • upozorňuje Užívateľa, že informácie poskytované pomocou on-line produktov a on-line služieb, sú poskytnuté podľa najlepšieho vedomia Poskytovateľa, avšak Poskytovateľ poskytuje len odporúčania a preventívne vzdelávacie materiály a nie lekársku starostlivosť
 • odporúča Užívateľovi navštevovať príslušné zdravotnícke zariadenia, (zubné ambulancie, ambulancie dentálnej hygieny) v pravidelných, zariadeniami stanovených intervaloch a informácie získané on-line produktov a on-line služieb majú slúžiť len ako doplnkové vzdelávacie informácie a v žiadnom prípade nie ako náhrada návštev zdravotníckych zariadení
 • nie je povinný po zakúpení on-line produktov a on-line služieb povinný poskytovať individuálne poradenské služby akoukoľvek formou (ani osobne, prostredníctvom emailovej schránky, či prostredníctvom súkromných správ na sociálnych sieťach)
 • nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia;
 • prepojenia na internetové stránky tretích osôb, ktoré sa nachádzajú na internetových portáloch poskytovateľa, sú poskytované s cieľom zvýšenia pohodlia užívateľov. Prechodom na tieto prepojenia užívateľ opúšťa internetové prostredie poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb ani ich žiadnym spôsobom nekontroluje.
 1. Poskytovateľ ďalej vyhlasuje, že pre bezchybné používanie on-line produktov poskytovateľa (v PC a mobilných zariadeniach) je potrebné nasledovné vybavenie:
 • počítač alebo mobilné zariadenie (mobilný telefón, tablet) s prístupom na internet,
 • aktualizovaný internetový prehliadač, v ktorom musia byť povolené funkcie: javascript a cookies,
 • prehliadač dokumentov PDF (Acrobat Reader),
 • emailové konto.
 1. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania on-line produktov a on-line služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania on-line produktu alebo on-line služby v súlade s VOP.

8. DOBA TRVANIA ZMLUVY

 1. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť pred týmito podmienkami.
 3. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
 4. Dĺžka užívacích práv je 6 mesiacov ak sa poskytovateľ a užívateľ zmluvne nedohodli inak.
 5. Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

 1. On-line produkty a on-line služby môžu byť podľa zákona č. 185/2015 autorským dielom, a preto je zakázané ich akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora, čiže poskytovateľa.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli http://www.zdravysmile.sk. a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.
 4. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.
 5. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať užívateľa, ktorý je spotrebiteľ, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi poskytovateľom a užívateľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami. Užívateľ môže svoj spor s poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže užívateľ obrátiť.
 4. Užívateľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Užívateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 02.12.2020